STATUT
FUNDACJI CITY OK
z dnia  29 listopada 2016r.
(tekst jednolity)

 

Postanowienia ogólne

 

 §1.

Fundacja pod nazwą FUNDACJA CITY OK, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora Tomasza Zdzisława Smolińskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem  notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Kurcińskiego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Bonifraterskiej numer 8 lokal 99 w Warszawie, w dniu 21.11.2016r., za numerem Rep. A nr 7931/2016, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia  1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 §2.

 1. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.
 2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń, tworzyć lub przystępować do spółek handlowych, stowarzyszeń, izb gospodarczych i innych organizacji.

§3.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 §4.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

 §5.

 1. Celem fundacji jest :
 2. wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa, sportu i rehabilitacji medycznej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych;
 3. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia;
 4. wspieranie przedsiębiorców promujących zdrową żywność, przyznawanie w tym zakresie nagród wyróżnień i certyfikatów;
 5. wspieranie osób poszkodowanych w wypadkach, osób dotkniętych chorobami, w tym chorobami przewlekłymi oraz wspieranie ich rodzin; 5) pomoc prawna osobom poszkodowanym;
 6. wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym i edukacyjnym w zakresie krwiodawstwa i ochrony zdrowia;
 7. inicjowanie i realizacja programów poświęconych edukacji zdrowotnej w zakresie chorób przewlekłych, wymagających hospitalizacji, a także ambulatoryjnych; 8) propagowanie zdrowego sposobu odżywiania;
 8. wspieranie młodych talentów, innowacyjnych projektów;
 9. działanie na rzecz podniesienia poziomu naukowego i klinicznego w zakresie nowoczesnych metod leczenia wśród kadry służby zdrowia;
 10. upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych terapiach leczniczych i działanie na rzecz zwiększenia dostępności nowoczesnych terapii, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych;
 11. udzielanie wsparcia finansowego chorym, jednostkom medycznym prowadzącym badania kliniczne oraz realizującym cele równoważne z celami fundacji;
 12. działanie na rzecz inicjowania oraz wspieranie realizacji rządowych i pozarządowych programów zdrowotno- edukacyjnych dotyczących chorób przewlekłych; 14) promowanie kultury i sztuki.

 

 Majątek i dochody Fundacji

 

§6.

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych), wpłacony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Z funduszu założycielskiego Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej, przeznaczone zostaje 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

 §7.

 1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
 2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji w sposób dozwolony prawem, w tym na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach.

 §8.

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, subwencji oraz grantów,
3) dochodów uzyskiwanych ze zbiórek publicznych,
4) dochodów z majątku Fundacji,
5) odsetek bankowych,
6) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
7) dochodów uzyskiwanych w ramach 1% podatku dochodowego przekazywanego organizacjom pożytku publicznego. 

  §9.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i nie majątkowych, w tym nabywania i zbywania nieruchomości składa Zarząd Fundacji zgodnie ze sposobem reprezentacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 3. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

  §11.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad  obowiązujących osoby prawne. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2017 r.

  §12.

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań finansowych Fundacji w stosunku do, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 Organy Fundacji

 

 §13.

Organami Fundacji jest:
1) Zgromadzenie Fundatorów;
2) Zarząd Fundacji – zwany Zarządem;
3) Rada Fundacji – zwana Radą.

 

 Zgromadzenie Fundatorów

 

  §14.

 1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem stanowiącym w Fundacji i składa się z Fundatora Tomasza Zdzisława Smolińskiego oraz innych osób jako fundatorów tj. osób fizycznych lub po jednym przedstawicielu osób prawnych, które zadeklarują na rzecz Fundacji odpowiednią kwotę pieniężną lub inne dobra materialne oraz zostaną przyjęci do  Zgromadzenia Fundatorów.
 2. O przyjęciu kandydata do Zgromadzenia Fundatorów decyduje Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. Zgromadzenie Fundatorów może wykreślić ze swego grona:
  – Fundatora – osobę prawną w przypadku likwidacji, ogłoszenia upadłości, złożenia rezygnacji albo braku obecności na trzech kolejnych posiedzeniach,
  – Fundatora – osobę fizyczną w przypadku jej śmierci, złożenia rezygnacji, braku obecności na trzech kolejnych posiedzeniach lub skazania na karę pozbawienia praw publicznych.
 1. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
 • ustalenie organizacji wewnętrznej Fundacji;
 • zmiana Statutu Fundacji;
 • ocena realizacji celów Fundacji;
 • wytyczanie programów działania;
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
 • wyrażanie zgody na powołanie oddziału Fundacji, filii, instytutu, przedstawicielstw w kraju i za granicą, a także na łączenie się Fundacji z innymi fundacjami, tworzenie lub przystępowanie Fundacji do spółek handlowych, stowarzyszeń, izb gospodarczych i innych organizacji.
 1. Zebrania Zgromadzenia Fundatorów organizowane są przynajmniej jeden raz w roku w terminach ustalonych przez Fundatorów.
 2. Zgromadzenia Fundatorów zwoływane są z inicjatywy Zarządu Fundacji, Rady lub Przewodniczącego Rady. Zaproszenia na posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów powinny być wysłane przez Zarząd pocztą albo w formie pisemnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Zgromadzenia Fundatorów mogą się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę, najpóźniej w dniu posiedzenia.
 4. Zgromadzenie Fundatorów jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych.
 5. Jeżeli Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych, Przewodniczący zamyka Zgromadzenie i wyznacza kolejne na inny dzień. Tak zwołane Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych na Zgromadzeniu.
 6. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

 

Zarząd Fundacji

 

  §15.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jeden) do 3 (trzech) członków powoływanych przez Radę Fundacji na 5 letnią kadencję, po upływie której każdy z członków Zarządu może być powołany na koleją kadencję.
 2. Fundator może zostać powołany do Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku upływu kadencji, rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§16.

 1. Zgromadzenie Fundatorów może w każdym czasie odwołać Zarząd lub każdego z jego członków.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

§17.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  c) realizowanie kierunków działania;
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  e) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
  f) tworzenie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
  g) opracowywanie regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
  h) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
  i) udzielanie prokury,
  j) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

  §18.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest:
– w przypadku Zarządu jednoosobowego – powołany członek Zarządu;
– w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§19.

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku i zwoływane są przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, w formie zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków, co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę, najpóźniej w dniu posiedzenia.
 6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, w tym w postaci elektronicznej, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

  §20.

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy lub pełnić funkcję na podstawie mianowania czy umowy cywilnoprawnej.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest w formie uchwały Rady Fundacji.
 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Zarząd Fundacji. Umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Fundacji podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik powołany przez Radę Fundacji. Pełnomocnikiem może być inny członek Zarządu, Fundator lub każdy z członków Rady Fundacji.
 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

 

Rada Fundacji

 §21.

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięć) członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów.
 4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady lub Zgromadzeniu Fundatorów,
  b) utraty praw  obywatelskich  na  skutek  skazania  prawomocnym   wyrokiem  sądu   za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c) odwołania albo rezygnacji,
  d) śmierci członka Rady.
 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§22.

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:

a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
c) opiniowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
d) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji
e) wydawanie innych opinii, raportów i nie wiążących wytycznych, jeśli uzna to za wskazane,
f) inne zadania wskazane w niniejszym statucie.

Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) żądania od Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
c) kontroli w każdym czasie ksiąg i dokumentów Fundacji oraz żądania złożenia wyjaśnień przez członków organów Fundacji lub jej pracowników.

 §23.

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. Zaproszenia na posiedzenie Rady powinny być wysłane pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej, w formie zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia.
 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady.
 5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej jednego jej członka.
 6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 7. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 8. Osoba prawna będąca członkiem Rady reprezentowana jest na jej posiedzeniach przez członka władz tej osoby prawnej, zgodnie z zasadami jej reprezentacji lub upoważnionego do tego pełnomocnika.
 9. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

 

Działalność gospodarcza

 

§24.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

 §25.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

a) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
b) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
c) Zakwaterowanie (PKD 55);
d) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);
e) Wydawanie książek      i  periodyków     oraz   pozostała   działalność  wydawnicza,  z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
f) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);
g) Badania i analizy techniczne (PKD 72,1);
h) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
i) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
j) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
k) Wynajem i dzierżawa (PKD 77);
l) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);
m) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
n) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
o) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
p) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
q) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93).

 

Rada Honorowych Ambasadorów

 

§26.

 1. Zgromadzenie Fundatorów może powołać Radę Honorowych Ambasadorów grupującą wszystkie osoby fizyczne i prawne, którym przyznano tytuł Honorowego Ambasadora.
 2. Przewodniczący i Członkowie Rady Honorowych Ambasadorów pełnią swe funkcje honorowo i nieodpłatnie.
 3. Członkostwo w Radzie Honorowych Ambasadorów ustaje z chwilą śmierci (w przypadku osób prawnych z chwilą wykreślenia z rejestru będącego podstawą osobowości prawnej) bądź z chwilą zrzeczenia się tytułu Honorowego Ambasadora.
 4. Decyzję o przyjęciu lub ustaniu członkostwa w Radzie Honorowych Ambasadorów podejmuje Zarząd Fundacji.

§27.

 1. Zadaniem Rady Honorowych Ambasadorów jest inspirowanie kierunków działania Fundacji, opiniowanie i pomoc przy realizacji programów działania Fundacji.
 2. Rada Honorowych Ambasadorów obraduje na protokołowanych posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego.
 3. Uchwały Rady Honorowych Ambasadorów mają charakter pomocniczy i nie wiążą Zgromadzenia Fundatorów ani Zarządu Fundacji.

 

 Zmiana Statutu

 

§28.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów jednomyślnie.

 

Zmiana celu Fundacji

 

§29.

Zgromadzenie Fundatorów jest uprawnione do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego  Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

 

 Połączenie z inną fundacją

 

§30.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji chyba, że obie łączące się fundacje wyrażą na to zgodę w formie uchwał Zgromadzenia Fundatorów podjętej jednomyślnie.

 §31.

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

 

Likwidacja Fundacji

 

§32.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
 3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Zgromadzenie Fundatorów.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji.

 

Postanowienia końcowe

 

§33.

 1. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.”